Contract de imprumut intre persoane fizice

Contract de imprumut intre persoane fizice – Model editabil 2019

Contract de imprumut intre persoane fizice – model gratuit, editabil. Puteti copia textul din pagina sau puteti descarca documentul in format DOC sau PDF la sfarsitul articolului.

CONTRACT DE ÎMPRUMUT ÎNTRE PERSOANE FIZICE

Încheiat astăzi …………………
la …………………………….

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. Dl ……………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/județ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/județ …………………….., fiul lui ………………………………….. și al …………………….., posesorul buletinului (cărții) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod numeric personal ………………………………………….., în calitate de împrumutător, pe de o parte,

și

1.2. Dl ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/județ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/județ …………………….., fiul lui ………………………………….. și al …………………….., posesorul buletinului (cărții) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod numeric personal ………………………………………….., în calitate de împrumutat, precum și

II. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

2.1. Împrumutătorul declară că acordă cu titlu de împrumut împrumutatului, suma de …………………. RON, cu obligația împrumutatului de a restitui suma împrumutată, fără dobândă, în termen de ……………………………….. luni de la data prezentei autentificări, respectiv până la data de ………………………………….. .

2.2. Împrumutatul primește cu titlu de împrumut de …………………….. RON, și este de acord cu termenul și condițiile de rambursare a împrumutului, prevăzute în prezentul contract.

2.3. Împrumutatul se obligă să restituie împrumutul până la data de ………………………………………. .

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Împrumutul se acordă pe un termen de ………………………………………….. luni, începând de la data de …………………….., și până la data de ………………………… .

IV. LITIGII 

4.1. Părțile au convenit că eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să fie deferite instanței judecătorești competente.

V. CLAUZE FINALE 

5.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………………… exemplare, câte unul de fiecare parte, astăzi ……………………, data semnării lui.

ÎMPRUMUTĂTOR                                             ÎMPRUMUTAT